Povjerite nam visokokvalitetnu pripremu natječajne dokumentacije potrebne za prijavu Vašeg projekta na neki od natječaja, u svrhu dodjele bespovratnih sredstava ili potpora od strane EU fondova. Ovisno o projektu kojeg želite prijaviti, pronalazimo adekvatan natječaj koji podržava opće i specifične ciljeve Vašeg projekta. Natječaje objavljuju i sredstva dodjeljuju resorna ministarstva. Trajanje postupka od roka za prijavu do donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava je najviše 4 mjeseca. Ugovor o dodjeli sredstava sklapa se u roku od 30 dana od donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sredstva iz EU fondova zapravo su novac poreznih obveznika Europske unije, stoga se ta sredstva dodjeljuju u svrhu ispunjavanja određenih ciljeva i prema zadanim pravilima. U praksi to znači da se financiraju oni projekti koji doprinose razvojnim ciljevima kako Republike Hrvatske, tako Europske unije u cjelini. Stoga je bitno znati da nije moguće financirati baš svaki projekt sredstvima EU fondova, ma koliko on dobar bio.

Isto tako, kroz EU fondove se u pravilu ne može financirati 100% od iznosa projekta. Investitor dakle sufinancira dio troškova prihvatljivih aktivnosti, vlastitim sredstvima ili poduzetničkim kreditom. Isto tako, investitor financira i sve neprihvatljive troškove (npr. neprihvatljive aktivnosti, PDV, troškove vidljivosti, amortizaciju itd.). Minimalna i maksimalna potpora koja se može dobiti definirana je u uputama za prijavitelje. Dobivena sredstva moraju se koristiti namjenski, u pravilu za troškove nastale tijekom provedbe projekta. Niže stope sufinanciranja mogu se očekivati za ulaganje u tvrtke i projekte koji ostvaruju prihode.

ESI FONDOVI – OP „KONKURENTNOST I KOHEZIJA“ 2014.-2020.

12. prosinca 2014. godine Europska komisija odobrila je Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa, čime je otvoren put za korištenje 6,881 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Ovaj operativni program izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Cjelokupni proces koordiniralo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi ciljevima rasta i otvaranja radnih mjesta, kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. Upravljačka struktura operativnog programa sastoji se od sljedećih tijela za provedbu operativnog programa: upravljačko tijelo – upravlja i odgovara za cjelokupnu provedbu OP-a; posredničko tijelo razine 1 (MINPO) – planira sredstva, provodi mjere informiranja i vidljivosti, priprema natječajnu dokumentaciju za odabir projekata, inicira strateške projekte, sudjeluje u izboru projekata koji će se financirati, sudjeluje u procesima plaćanja korisnicima i povrata sredstava kod nepravilnosti, itd; posredničko tijelo razine 2 (HAMAG-BICRO) – sudjeluje u pripremi natječajne dokumentacije i izboru projekata, zaključuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s korisnikom, “dnevno” surađuje s korisnikom i savjetuje ga, provjerava izvršenje ugovornih obveza korisnika i nadzire napredak projekta, ispituje sumnje na nepravilnosti, odlučuje o prihvatljivosti troškova tijekom provedbe i inicira financijske korekcije (prva razina kontrole trošenja sredstava ESI fondova na razini projekta), itd.

ISKORISTITE BESPOVRATNA SREDSTVA – AKTUALNI NATJEČAJI

09. travnja 2015. Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je prva dva Poziva na dostavu projektnih prijava iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. namijenjena mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj poduzetnicima će u sklopu dva Poziva biti dodjeljeno ukupno 1,13 milijardi kuna bespovratnih sredstava: 760.000.000,00 kuna za natječaj „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“ odnosno 357.200.000,00 kuna na natječaju „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP“. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem trajno otvorenih Poziva na dostavu projektnih prijava do 31. prosinca 2020. godine, odnosno do iskorištenja sredstava. Prijave na natječaje krenule su od 11. svibnja 2015. godine.

Cilj prvog natječaja namijenjenog proizvodnji je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih radnih mjesta. Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica. Namjena natječaja je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća a prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Najviši iznos traženih sredstava je 15.000.000,00 kuna a najniži 1.500.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Prihvatljivi troškovi su priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline; komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te sa njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver); zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.

Cilj drugog natječaja namijenjenog proizvodnji je razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta. Predmet natječaja je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje poslovnih jedinica. Namjena natječaja je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mala i srednja poduzeća a prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Najviši iznos traženih sredstava je 5.000.000,00 kuna a najniži 500.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Prihvatljivi troškovi su nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, i stavljanja u pogon; ulaganja u mjere energetske učinkovitosti; nabava mjernih uređaja; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja; zakup materijalne imovine; nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja.

Trenutno aktualan natječaj namijenjen ulaganjima u turizmu nazvan je „Podrška razvoju MSP u turizmu, povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela“. Cilj ovog poziva je produljenje turističke sezone i podizanje konkurentnosti MSP u turizmu i razvoja turističke destinacije kroz povećanje kvalitete i dodatne ponude hotela. Namjena poziva je poticanje početnih ulaganja povezanih s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji. Najviši iznos traženih sredstava je 10.000.000,00 kuna a najniži 1.000.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja iznosi 35% za srednje poduzetnike te 45% za male i mikro poduzetnike. Prihvatljivi troškovi su izgradnja i opremanje novih ili rekonstrukcija i opremanje postojećih građevina; savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti; sudjelovanje na sajmovima te troškovi usavršavanja. Prijave se zaprimaju od 16. studenog 2015. do 31. prosinca 2016. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Vrlo interesantan je i natječaj namijenjen poboljšanju konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima, kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT). Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem privremenog otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava do 15. veljače 2016., u ukupnoj vrijednosti 22.800.000,00 kuna. Ovim Pozivom nastoji se pomoći pri rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima. Poziv je namijenjen MSP koja posluju u jedinicama regionalne i lokalne samouprave u područjima s razvojnim posebnostima, s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH. Područja s razvojim posebnostima ovim Pozivom definirana su kao područja jedinica lokalne samouprave koje pripadaju brdsko-planinskim područjima sukladno Zakonu o brdsko-planinskim područjima, jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na otocima i otočnim skupinama sukladno Zakonu o otocima, području  jedinica područne (regionalne) samouprave koje prema indeksu razvijenosti spadaju u I. skupinu i/ili jedinica lokalne samouprave koje spadaju u I., II. i III. skupinu sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000,00 kuna. Stopa sufinanciranja može iznositi čak do 90%. Prijave na ovaj natječaj primaju se od 21. rujna 2015. do 15. veljače 2016..

Prema tome, svi oni koji razmišljaju o investiranju u novu opremu, strojeve, proizvodne linije ili kompletni pogon; u hotel, aparthotel ili drugi objekt iz skupine hoteli kao i o ulaganju u informacijske i komunikacijske tehnologije, sada je pravi trenutak za to.

VAŠ USPJEH JE I NAŠ USPJEH!

„Ciljajte prema mjesecu! Čak i ako ga promašite, završit ćete među zvijezdama.“, Les Brown